Vstoupit do krajiny

O přírodě a paměti středních Čech

Péče o budoucí krajinu

 

42. Natura 2000

Natura 2000 je soustavou evropsky významných chráněných území, která počítá s lidskými aktivitami.

Karlov uprostřed zemědělské enklávy v CHKO Křivoklátsko
popiskaKarlov se nachází uvnitř zemědělské enklávy v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Jedná se o zachovalé území s ornými půdami a lukami a zároveň i o jednu z oblastí ochrany ptáků v pojetí Natura 2000.
(foto P. Mudra)
Denaturalizace jako ústřední problém vyspělé civilizace nesnáší divočinu, pouze divočinu v malém, například volně rostoucí kousek trávy nebo křoví, které roste na staré zdi, anebo potok volně nalézající svou cestu. Stejně tak nesnáší vyspělá civilizace stopy stáří, ani na starých stavbách, ani u lidí. Nesnáší také zdravou, přirozenou špínu. Vyspělá civilizace nevidí, že mladý člověk potřebuje sobě podobné, totiž zvířata, živly, vodu, bláto, houští. Chce všechno regulovat, denaturovat, sterilizovat. Ještě nevidí, že všechno to zaplatí ztrátou štěstí.
Hans Sedlmayr, esej „Demolovaná krása“ (1965, české vydání 1992)
Střevíčník pantoflíček je jediná středoevropská orchidej
popiskaStřevíčník pantoflíček je jediná středoevropská orchidej, která se v kráse a velikosti květů může měřit s tropickými orchidejemi.
(foto P. Mudra)

Natura 2000 je soustavou chráněných území evropského významu, v nichž se vyskytují ohrožené druhy rostlin, živočichů a cenné biotopy; jejím cílem je zachování biologické rozmanitosti a zajištění trvalé péče o nejhodnotnější přírodní lokality celé Evropské unie. Ochranný režim bude na mnoha územích méně přísný než v současných chráněných územích a stát bude podporovat činnosti, které přispějí k zachování stávajících přírodních podmínek. Natura 2000 dává prostor rozumnému lesnímu nebo zemědělskému hospodaření. Významnou myšlenkou soustavy Natura 2000 totiž je, že není potřeba omezovat aktivity, které nemají negativní vliv na stav populace chráněného druhu nebo stav přírodního stanoviště. Ve většině případů lze očekávat, že obvyklé činnosti budou zachovány, protože nebudou v rozporu s cílem ochrany území.

Výběr území soustavy Natura 2000 zahrnul v České republice nejhodnotnější oblasti bez ohledu na jejich současné hospodářské využití, sociální, hospodářské a jiné zájmy i bez ohledu na to, kdo je jejich vlastníkem. Znamená to, že lokality soustavy Natura 2000 mohou být jak státní, tak soukromé, mohou ležet v dosavadních chráněných územích nebo v územích dosud nechráněných. Ochrana území soustavy Natura 2000 tak není možná bez podpory vlastníků, místních obyvatel a zohlednění jejich potřeb a zájmů. Právě s nimi bude projednáván způsob a rozsah hospodaření v každé oblasti, jeho zachování či případné usměrnění a samozřejmě příslušná kompenzační opatření.

Zařazení lokalit do soustavy Natura 2000 téměř nikdy neznamená „konzervaci území“ s pozastavením všech ekonomických aktivit. V mnoha případech může dojít k jejich zhodnocení. Zkušenosti členských zemí EU ukazují, že území soustavy Natura 2000 se stávají atraktivní pro návštěvníky díky svým přírodním hodnotám. K přírodě šetrný turistický ruch přináší důležité investice do regionu a je ve většině případů možné jej uvést v soulad s péčí o lokality. Turistika může vytvořit pracovní místa, může být zdrojem příjmů regionu, přispívat k osvětě i vzdělání návštěvníků i k zachování přírody. Skutečnost, že se lokalita stane součástí soustavy Natura 2000, může znamenat možnost získání finančních prostředků z některých fondů Evropské unie či ze státního rozpočtu. Soustava Natura 2000 se může stát šancí pro vzestup daného regionu.

Pavel Mudra
Poslední lokalita vstavače kukačky v Českém krasu
popiskaTravinné porosty s výskytem planých orchidejí patří mezi celoevropsky ohrožené a jejich zachování závisí na vhodném obhospodařování. Na snímku je poslední lokalita vstavače kukačky (Orchis morio) v Českém krasu nedaleko Mořinky.
(foto P. Mudra)
Poznámka:
Viz internetové stránky Ministerstva životního prostředí ČR a zejména adresu: http://www.natura2000.cz
 
.